Araştırma İnceleme
Ailenin Serencamı
Ailenin toplumun çekirdeği olduğu görüşü, aile hayatının nispeten istikrarlı ve dengeli bir yapıda olduğu varsayımına dayalıdır. Bu varsayım, ailenin toplumsal yeniden üretim ...
İsyandan İnşaya
Ortadoğu’da son bir sene içerisinde tüm dünyanın gözleri önünde vuku bulan gelişmelerin dikkatleri üzerine çektiği başlıca grup şüphesiz Kürtler ...
İttihat Terakki ve Kürtler
Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki değişik halkların ulusçuluk akımının etkisi altında kendi bağımsızlıklarına kavuşmak istedikleri ve bunun sonucunda büyük ...
Medyatikleşen Kültürler
Cep telefonlarımız sayesinde her zaman ve her yerde ulaşılabiliyor olmamız ne anlama geliyor? Önemli olayları televizyon ya da internetten öğreniyor olmamızın kültürel sonuçları ...
Türkiye'nin 68'i
Elinizdeki kitap, 68 kuşağının belirgin özelliklerine odaklanarak bu kuşağı “gençlik” ve “kuşak” kavramları üzerinden tartışıyor. Tüm dünyada yaşanan ve ...
Feminist Güzergah
Françoise Collin bu kitap için kaleme aldığı bir ön yazıda, burada Irène Kauer ile görüşmeleri boyunca yapmayı üstlendiği işe geri dönerek şöyle yazıyor: ...
Küf
Küf aslında bir tür canlı maddedir. Her ne kadar deyimsel olarak miadı geçmiş olanı ya da daha açık biçimde heder olmuş olanı çağırsa da esasta bütün ...
Osmanlı
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunu inceleyen tarih yazımı,yakın zamanlara kadar iki temel soru etrafında yoğunlaşıyordu. Bunlardan ilki,Osmanlı teritoryal genişlemesinin arkasında yatan itici ...
Patriyarka Kuramı
Patriyarka Kuramı, erkek egemenliği üzerine temel kuramsal tartışmalara kapsamlı bir bakış sağlıyor. Kitap, bir yandan Marksizm, radikal ve liberal feminizm, post-yapısalcılık ve ...
Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan
İnsanlık tarihi, efsaneleşmek için çok haklı gerekçelere sahip olsa bile sırf “zamanın ruhu”na ters düşmesi yüzünden yenilmeye mahkûm direniş ve isyan ...
Feminizm ve Queer Kuram
Alev Özkazanç, Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar kitabının ardından elinizdeki kitapta da feminist kuram ve politikaya dair sorgulamalarını sürdürüyor. Bu kitapta ...
Kürtler Aleviler Ermeniler
Sınıfa, ırka, etnik kökene, cinsiyete dair ayrımcı pratikleri sınırlamaya, denetlemeye, hatta gerektiği yerde yasaklamaya yönelen bütün önlemlere rağmen ayrımcılık, biçim ...
Yedi Kat Yerin Altından Uğultular Geliyor
Elinizdeki kitap, maden işçilerinin önemli deneyimlerinden biri olan Yeraltı Maden-İş Sendikasının tarihini kayıt altına alıp, maden işçilerinin komite/konsey örgütlenmeleri ile ...
Bir Olmadan Biz Olmak
Elinizdeki kitap, ülkemiz toplumsal mücadele tarihinde bundan böyle bir milat sayılabilecek Gezi Direnişi’ne katılan farklı grupların bu direnişe neden omuz verdiklerinin, ...
Sokağın Belleği
“Sokakta varolmak”, “sokağa inmek”, “sokağı geri almak”: bu ifadeler tüm dünyada 1960’lı yılların sonunda ve 1970’li yıllar boyunca siyasi ...
Osmanlıdan Günümüze Kürtler
Elinizdeki kitap, Osmanlı İmparatorluğu'ndan modern Türkiye'ye miras kalan ve aktüel değeri hiç kaybolmayan "Kürt sorunu"na tarihsel bir perspektiften bakmamızı ...
Emek Piyasaları
Emek piyasaları ve çalışma, ekonomik sistemler ve iktisadi yaklaşımların bir nevi muğlâk alanı olarak kabul edilebilir. Bu alana ilişkin kavramsal çerçeve, günümüzde ...
Kavimkırım İkliminde Aleviler
Elinizdeki kitap, başlığı her ne kadar Alevileri anlamaya dönük bir vurgu taşısa da Alevileri anlamaktan çok, devletin ve ondan daha geniş olarak bir iktidar şebekesinin Alevi ayinselliğine ...
Cinsel Tacizle Suçlanan Feminist
“Kitabımın Türkçeye çevrilmesinden ve böylece cinsel taciz politikalarının nasıl ele alınması gerektiğine dair yeni ve canlı bir tartışmanın yapıldığı bir ülkeye ...
Sınıf Kültür ve Bilinç
Sınıf çalışmaları alanında, sınıf kültürü ve sınıf bilinci konularının oldukça sınırlı işlendiği Türkiye’de, bu konudaki eksiliği gidermeye dönük ...
Türkiye'de Kürt Ulusal Hareketi
“Kürt Sorunu” Türkiye’nin güncel siyasi hayatının tartışmasız düğüm noktasını oluşturuyor. Her cenahtan farklı seslerin yarattığı gürültü ...
Cinsellik Şiddet ve Hukuk
Alev Özkazanç bu ilk “feminist” kitabında 2009 yılından itibaren cinsellik, şiddet ve hukuk konusunda yazmış olduğu yazıları bir araya getirerek okurun ilgisine sunuyor. Yazar, ele ...
İngiliz Belgelerinde Kürdistan 1918-1958
Bir dönemin Osmanlı tebası Kürtlerin, bir kısım değişikle beraber, aşağı yukarı 1925’ten beridir tecrübe ettikleri mezkur statükonun iki büyük kurucu aktörü ...
Hattın Dört Yanında Cemilpaşazadeler
Hattın Dört Yanında Cemilpaşazadeler, hatlara ve hayatlara dair bir hikayedir. Yaklaşık iki yüz yıla yayılan büyük acıların ve bir o kadar da büyük umutların izini ...
Tören Simge Siyaset
Bu kitap, kuzey yarımkürede doğanın uyanışı ve baharın gelişi olarak kutlanan, Anadolu, Ortadoğu ve Asya halklarınca Nevruz, Newroz, Nooruz, Nowruz, Navrız ve benzeri pek çok farklı ...
Namus Töre ve İktidar
Şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran egemen devletin, söz konusu ‘ayrıcalığını’ bazen birileri kullanmaya kalkarsa, üstelik bunu bir tür ‘yasa’ya dayanarak yaparsa ...
Kürt Kimliğinin Oluşum Süreci
Kürtler üzerine yazdığı başka kitaplarından da tanıdığımız Naci Kutlay'ın elinizdeki çalışması, Türkiye'nin değişmez gündemi "Kürt sorunu"nu tarihsel ...
Ataerki ve Birikim
Cinsiyete dayalı işbölümünün toplumsal kökenlerini inceleyen bu klasikleşmiş eser, kolonileştirme ve ‘evkadınlaştırma’ süreçlerinin genel tarihinin yanı ...
Ermeni Devrimci Paramaz
Beyazıt Meydanı’nda on dokuz arkadaşıyla birlikte idam edilen Paramaz’ın ve Osmanlı-Ermeni devrimci hareketinin mücadelesini irdeleyen elinizdeki kitap, resmi ideolojinin ve kendisini bu ...
Cizre-Bohtan Beyi Bedirhan
“Kürd bölgelerindeki özerk yapıyı bozup dağıtmak, bölgeyi tamamen merkeze bağlamak, Osmanlı Yönetimi’nin çok önemli bir çabası olmuştur. Sadrazam ...
İsyan Şiddet Yas
1990’lar Türkiye tarihi açısından da önemli bir referans noktası. Bugünlerin şiddet ortamında ise neredeyse temel referans noktası: “90’lara mı ...
Kimi Başrol Kimi Karakter
Her futbol kulübü bir nevi roman kahramanıdır. Haydi deyin ki, hikâye kahramanı! Bu kitaptaki yazılar, dünyanın dört bir köşesinden, bu hikâye ve roman kahramanlarının bir ...
Umumi Müfettişler Toplantı Tutanakları- 1936
“Yakın tarihle ilgili önemli bir kaynak daha günışığına çıkıyor. Elimizdeki kitap, Umumi Müfettişler'in 1936 yılı sonunda gerçekleştirdikleri toplantının ...
Tarih Sınıflar ve Kent
Kapitalizmin Taşrasi  / E. Attila Aytekin Osmanlı Çalışmaları ve Aşağıdan Tarih / Donald Quataert Geçiş Dönemleri Üzerine Bir Not / Rifa’at ...
Tarihsel Sosyoloji
“... bir anlamda sosyoloji bugünün tarihidir, tarih de geçmişin sosyolojisidir; geçmiş ...
Emek ve Siyaset
Avrupa Birliği’nde Emek Üzerindeki Yeni Kontrol  Biçimleri ve Türkiye’deki Sendikaların Tepkileri / Şebnem Oğuz & Fuat Ercan Globalleşme, Avrupa ...
Öteki Olarak Ölmek
Türkiye’de öteki olarak yaşayanlar, öteki olarak yaşarken hangi sorunlarla karşı karşıyalarsa, öldüklerinde de neredeyse aynı, hatta daha ağırlaşmış bir biçimde, ...
Cumhuriyet'in Mekanları Zamanları İnsanları
Türkiye’de Cumhuriyet döneminde mimarlık hakkında üretilen çalışmalar son yıllarda artmış ve bu üretim kapsamlı ve detaylı olarak incelenmeye başlanmış olsa da, ...
Bask Meselesi
"Baskçı" partilerin, çözümlenmemiş tarihsel bir siyasi sorun, İspanyolcu partilerin ise Bask milliyetçiliği sorunu olarak adlandırdıkları, ama nasıl tarif ...
Sözün Mülkiyeti
Burjuva hukuku, mevcut haliyle, öncülleri olmayan bir çözümler bilimi, soruları olmayan bir cevaplar kitabıdır; yanıt veremeyeceği soruları sormaz. Burjuva hukukunu belirleyen ...
Demokrasi Eleştiri ve Türkiye
Demokrasi sorununun merkezi öneminin neden hiç değişmediğinin açıklanmasıyla ilişkili iki nedenden söz edebiliriz. Bunlardan ilki, demokrasi kavramının, özellikle de bu kavramda ...
İki Farklı Siyaset
Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal olgular ve süreçler alanını ifade etmekte ve dolayısıyla iktidar kavramının içerdiği ...
Kürtlerde Değişim ve Milliyetçilik
Kimlik ve milliyetçilik kavramları ve bunlara ilişkin tezler son elli yılın çok tartışılan, araştırılan konuları arasında yer aldı. Kimlikler, toplumların kültürlerinin ...
Bir Aşk Bir Hayat Bir Şehir
Bir zamanların Ankara'sının hikâyesi; öncesinde Ulus'un, Hisar'ın, Anafartalar Caddesi'nin, Samanpazarı'nın, Dörtyol ve Cebeci'nin sonrasında Sıhhiye'nin, ...
Güvenlik Şiddet ve Savaş
Kitap; güvenlik, şiddet, savaş ve devlet arasındaki bağları tartışırken, güvenlik arzusunun bizi götüreceği yeri göstermekle kalmıyor, aynı zamanda liberal tezleri yeniden ...
Yoksulları Ne Yapmalı?
Yoksulluk üzerine olan eserlere ve araştırmalara genelde ekonomik ve sosyolojik bir sorunsal hâkim durumdadır. Elinizdeki çalışma ise, bu sorunsaldan farklı olarak, yoksulluğa ilişkin ...
Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri
"Modern erkek-vatandaş ordularının genç yaşta her erkeği askere alıp asker yapma-erkek yapma- vatandaş yapma ideolojisine baktığımızda modern militarizmin egemen erkeklik değerlerini ...
Kitlelerin Ruhu
Günümüz toplumları siyaseten yanıtı kolay verilemeyecek sorularla karşı karşıyadır. Örneğin, halk egemenliği düşüncesinin alması gereken somut form ne olacaktır? Sokakta ...
Neoliberal Tezahürler
Alev Özkazanç bu çalışmasında, Siyaset Sosyolojisi Yazıları: Yeni Sağ ve Sonrası adlı ilk kitabındaki ana temayı izlemeye devam ediyor. Bir önceki kitap, 1980’lerden ...
Hacı Bektaş Veli
Genel olarak Alevilik “yol bir, sürek bin bir” ya da “din türlü türlüdür, iman değişmez” gibi düsturlar üzerinden birlikte yaşama ...
Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler
Elinizdeki bu çalışma, liberal demokrasinin temsil sisteminin ve insanların siyasal katılımdan uzaklaşmalarının yarattığı krizlere birer yanıt olarak geliştirilen demokrasi teorilerinin bir ...
Kaybın Eşiğinde Aşk İçin Fragmanlar
Aşktan dem alanlara, deminde hayat bulanlara, hayata gitmekte acelesi olanlara, acelenin içinde kalmakta sebat edenlere; sebatının “naylondan geceler”inde göğe bakabilenlere; o ...
Nerelisin Kimlerdensin
Bu kitap, Çorum'da yaşayan farklı toplumsal kesimlerin sosyo-kültürel yapıları, gelenek ve dinle kurdukları ilişkiler ile siyasal tercihleri doğrultusunda oluşturdukları kimlikleri ele ...
Toplumsal Üzerine Yeni Perspektifler
• II. Rawls Dönemi: Biçimsel Aklın Çözülüşü mü? / Armağan Öztürk • Hayali Bir Kriz Üzerinden Kurgusökümü Yeniden ...
Aleviler Artık Burada Oturmuyor
Aleviler ‘artık burada’ oturmuyor; kapıları işaretlenmiş evlerini, katil zanlılarının önünde saygıya çağıran anıt-otellerinin isli duvarlarını, dede postunun yanında yer ...
Dersim 1938 ve Hacı Hıdır Ataçın Defteri
Elinizdeki kitap, Dersim katliamını yaşamış Hacı Hıdır Ataç’ın anı defterlerinden ve devlet arşivlerinden derlenip ilk kez günışığına çıkarılan belgeler, raporlar ve ...
0.0.1938 Resmiyet ve Hakikat
Bu kitapta konuşanların hepsi “sıradan” insanlardır. Onlar “1938 in kılıç artıkları” olarak anılıyorlar. Çocuklarına, torunlarına, komşularına, arkadaşlarına, her ...
Kıbrısın Sosyo-Ekonomik Tarihi
Bazen coğrafyanın insanlara, toplumlara dayattığı kaderler vardır. Akdeniz’in ortasında her türlü üs olabilme imkânına sahip Kıbrıs’ın kaderini de böyle ...
Hakikat ve İnsan Hakları
Bu kitap, geçmişle hesaplaşma gündemimize dair kolektif bir değerlendirme çabasının sonuçlarını sergiliyor. Hakikat kavramı ve insan hakları teması etrafında düzenlenmiş ...
Süngü ve Yara
“Elleri kolları bağlı onca insan, ölümlerini bekliyordi. Askerler içimizden çekilip uzağımızda durdiler. Elleri ve kolları birbirine bağlı akrabalar dualar ettiler. Birden bir ...
Firar Öyküleri
"Kirli dosyaları aralayanlardan biri de Adnan Gerger... Adnan Gerger, Firar Öyküleri adındaki kitabıyla, cezaevlerinden kaçışları irdeledi. 'Görünmez ...
İşçi Sınıfının Kıyısında
Türkiye’de hem akademik hem de popüler düzlemlerde işçi sınıfı tasavvuru büyük ölçüde örgütlü işçi sınıfı kesimleriyle sınırlı ...
Bugüne Bakmak
Türkiye’de bugün yaşananların etraflıca anlaşılabilmesi, ancak yakın tarihte yaşanan dönüşümlerin izlerini sürmekle mümkün olabilir. Bireylerin kişisel ...
Türkiyede Kapitalizmin Güncel Sorunları
Emek Süreçlerinde Taşeronluk ve Tuzla Tersaneler Bölgesi Örneği / Nevra Akdemir Paşabahçe İşçileri Anlatıyor: "Hayır" Diyebilenlerin ...
Küreselleşme ve Demokrasi
Küreselleşme kavramının insanların hareketliliğini mi, uzun mesafeli ticareti mi, kültürler arası irtibatı mı, uluslararası bir toplumun gelişimini mi, küresel bir bilincin oluşmasını ...
Siyasal Bir Sorun Olarak İslamcılık
"Milli Görüş Hareketinin ve aktörlerinin inişli-çıkışlı, serüveninin içinde gizlenen sorunsalları, ‘siyasal olan’ın yol göstericiliğinde ...
İkazcı Mehmet Şükrü
1889 da Afyonkarahisar da doğan Mehmet Şükrü Bey, yüksek öğrenimini tamamladığı 1912 yılından itibaren hukukçu gazeteci ve politikacı olarak Osmanlı İmparatorlugu’ndan ...
Sermayenin Adaleti
Sermayenin Adaleti, bugünlerde, siyasette ve akademide pek de itibar görmeyen bir toplumsal sınıfı, emeği, pek de itibar görmeyen bir coğrafyada, azgelişmiş bir ülkede, ...
Konya Bir Şehrin İki Hikayesi
Meltem Çiçekli, üç kuşak Konya'lı bir ailenin çocuğu. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirip bir süre avukatlık yapmış. Sonra gidip yıllarca kaldığı ...
Kitapta Kurutulmuş Çiçekler
Elinizdeki çalışma, sözlü kültür üzerine akademik çalışma. Sözün Niteliksel Değişimi, Sözün İletilmesinde Yeni Araçlar ve Yeni Ortamlar, ...
Halkla İlişkiler Üzerine
Elinizdeki bu derlemeye bakıp halkla ilişkileri öğrenebileceğinize ya da bir beceri geliştirebileceğinize inanmayın. Aksine derleme, halkla ilişkilerin disiplinlerarası niteliğinden hareketle, son ...
Yapı Pratik Özne
Kapitalizmin Dönüşüm Süreçlerinin Ekonomi Politik Eleştirisi  Elinizdeki bu çalışma, kapitalizmin yaşanan dönüşümünü ...
Küreselleşmeye Güneyden Tepkiler
Yeni Müdahale Biçimleri ve Meşrulaştırma: "Teröre Karşı Savaş ve Irak" / Soula Avramidis & Filiz Çulha Zabcı & Ergin Yıldızoğlu Dünya ...
Müslüman Amerikalılar
Edward Said kimliklerin zıtlıklar/farklılıklar üzerine inşa edildiğini ifade eder. Yani kimlik inşası bir yönüyle "ötekinin" inşasına bağlıdır. Elinizdeki bu ...
Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik
Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik, aslında hala günümüzde, Kemalist laik kanada içkin olduğu söylenen bir siyasal stratejinin Cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl kurumsal bir ...
Günlüğe Düşen Notlar
Milyonlarca karınca bir uçurumun kenarına gelir, karşıya geçmeleri gerekmektedir. Tek yol vardır önlerinde. Yüz binlercesi canları pahasına uçurumu dolduracak, arkadan gelenler ...
AKP Yeni Merkez Sağ mı?
AKP Türkiye'nin yeni merkez sağı mı, yoksa "başka bir şey" mi?  Eğer AKP "yeni merkez sağ" ise, nesi yeni; nesi eskinin devamı? 
Krizin Sözlü Tarihi
"Bürokratlar, sanıyorum tam olarak IMF ile ilişkileri beceremiyorlardı, ama onlara haksızlık etmeyelim, kötü niyetleri yoktu." -B. Ecevit "Belki bizim ...
Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
“Kıbrıs sorunu” tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında yapılan pek çok çalışmanın konusu olarak bugüne dek ele alınmıştır. Bu ...
Karşı Siyaset
Türkiye’de siyaset belirli kalıplar, kamplar, kavgalar üzerinden sürdürülüyor. Yıllar, onyıllar geçiyor, tartışmalar değişmiyor. Kimse, içinde bulunduğu ...
Marksizm ve Sınıf Bilinci
Sınıf bilinci Marksizm'e ilişkin bir kavramdır. Marksizm sınıfların nesnel varlığının ötesinde birbirlerinden ayrı bilinç yapılarına sahip olduklarını ileri sürer. Bu teze ...
Aleviliğin Siyasal Örgütlenmesi
"Bu kitap Aleviliğin, Türkiye'nin toplumsal ve siyasal dokusunda farklı zamanlarda farklı anlam ve içeriklerle nasıl var olduğunu anlamaya çalışan bir çaba ...
Üniversitede Cadı Avı
Üniversitede Cadı Avı bir döneme ışık tutuyor. 1940'larda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes ve Behice Boran'ı tasfiye etmek amacıyla ...
Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri
Devlet, sermaye ve emek sorunu son yıllarda yeni bir tartışma arayışı içinde yeniden ele alınmaktadır. Modern devletin son yüz elli yıllık oluşumu kuramsal ve olgusal boyutlarıyla ...
Kapitalizmi Anlamak
Değer Teorisi: Kapitalizmde İçsel İlişkilerin Örgütleyicisi / Fuat Ercan Sınıf Çözümlemelerinin Med Cezirleri, Marks, Weber ve Ötesi ...
Türkiyede Kapitalizmin Gelişimi
Türkiye'de Kapitalist Sermaye Birikiminin Ulusal Dönüşümü / Mehmet Türkay 1929 Büyük Buhran Sonrası Meksika'da Korporatist Populizm ve ...
Marxta Toplumsal Cinsiyet ve Aile
Marx'ta Toplumsal Cinsiyet ve Aile, Marx'ın toplumsal cinsiyet ve aileye ilişkin düşüncelerini feminist tartışmalar ışığında ele alan bir kitap. Heather A. Brown, Marx'ın ...
Kıyıya Vuran İnsanlık
Onları tanımıyoruz. İsimlerini bile bilmiyoruz. Pek çoğu gazete sayfalarına ‘rakam’ olarak bile yansımadı. Bütün yolları kesilmiş, bütün kapılar yüzlerine ...
Kocaeli Dayanışma Akademisinin İlk Uzun Yılı
Bu çalısma, Kocaeli Dayanısma Akademisi’nin (KODA) ilk uzun yılının hikâyesi ve baslıca ortak ürünüdür. KODA’nın hikâyesini anlatan “KODA’nın Ilk Uzun ...
Türklük Sözleşmesi
Gündelik davranışlarımızı, eyleme tarzımızı, toplumsallaşırken sergilediğimiz performansları, konuşma ve hatta susma biçimimizi belirleyen etkenlerin çoğu zaman farkında bile ...
Hakikatin Dârına Durmak
  Sünni toplumla karşılaştırıldığında Alevilikte kadın ile erkeğin eşit olduğu yaygın olarak benimsenen bir ...
Kürt Siyasetinin Mor Rengi
Bu kitap, sadece yerel ve genel siyasette görev almış, cezaevinde olan kadınların deneyimlerine odaklandı. Kadınlar olarak nereden gelip hangi mesafeleri kat ettiğimizi, önümüze ne gibi ...
Feminizm Yazıları
Gülnur Acar Savran, elinizdeki kitapta feminizm üzerine kimi yazılarını kuramdan politikaya doğru bir seyir içinde bir araya getiriyor. Bu yazılarda, AKP iktidarının aileci ve fıtrat ...
Göç Kimlik Alevilik
Elinizdeki kitap Alevilerin siyasal ve toplumsal baskı altında, kabaca beş yüz yılda oluşturdukları temel yapı-kurum, tavır-tutum, ...
Artçı Şok
Bu kitap, şiddete ve adaletsizliğe karşı durup barış ve özgürlük için mücadele verirken kendi korkularıyla yüzleşmek ...
Kentin Suretleri
Elinizdeki kitap kente dair toplumsal kavrayışımızın, yani kentin bütününe veya parçalarına ilişkin algı biçimlerimizin, ...